יפוי כח והרשאה – פסח תשע"ח
אנו מאשרים בזאת, באמצעות האתר באינטרנט, כי הננו מיפים את כוחו של הרב שמואל לניאדו ואת כל אשר יתמנה על ידו – להיות שליחנו ולמכור את כל החמץ אשר ברשותנו, וכן כל מוצר חמץ אשר יבוא לרשותנו עד יום חמישי י"ג ניסן תשע"ח בשעה 4:00 אחר הצהרים (לתושבי הארץ) וביום ששי, י"ד ניסן תשע"ח עד השעה 9:00 בבוקר (לתושבי חו"ל 
השליחות היא למכירת החמץ וכן להשכרת מקומו של החמץ וידוע לנו, כי המכירה לנוכרי תתבצע עד יום חמישי, י"ג ניסן תשע"ח(לתושבי הארץ), וביום ששי י"ד ניסן תשע"ח(לתושבי חו"ל) והננו סומכים בכל על השליחים וידם תהא כידנו, ולא נוכל לטעון "לתיקוני "שדרתיך ולא לעוותי 
ולראיה, הננו מצרפים את שמנו, כתובתנו ומספר הטלפון שלנו ליפוי כח זה

Power of attorney and authorization - Pesach 5778 

 

We hereby confirm, through the Shuvah Israel Torah Center's website, that we are empowering Rabbi Shmuel Laniado and all that he appoints - to be our emissary and to sell all the chametz in our possession, as well as any chametz product that will be on our disposal until Thursday (3-29-18),until 4:00 PM (for ISRAEL residents), And Monday,    (3-30-18), until 9:30 in the morning (for USA residents). The mission is to sell the chametz and to rent the chametz. We know that the sale to a non-Jew will take place until Thursday Nissan 13 5778 (for israel residents), And Friday, 14 Nissan 5778, and we trust all the shlichim and their hands will be ours, and we will not be able to claim any claim about this sell., As evidence, we add our name, address, and telephone number to this contract.

Poder y autorización - Pesaj 5778

Por medio de la presente, confirmamos, a través del sitio web de Shuvah Israel Torah Center, que estamos autorizando al rabino Shmuel Laniado y a todo el que él designe - a ser nuestro emisario para vender todo el jametz en nuestra posesión, así como cualquier producto de jametz que nos pertenezca hasta el Jueves (29.03.18), hasta las 4:00 PM (para los residentes de ISRAEL), y el Viernes, (30.03.18), hasta las 9:30 de la mañana (para los residentes de EE.UU.). La misión es vender el chametz y alquilar el chametz. Sabemos que la venta a un no judío se llevará a cabo hasta el Jueves 13 de nisan (para residentes de Israel) y el Viernes, 14 de Nissan 5778, y confiamos en todos los emisarios y sus manos serán como las nuestras, y no podremos reclamar en lo absoluto sobre todo asunto relacionado a la venta.

Como evidencia, agregamos nuestro nombre, dirección y número de teléfono a este contrato.

Note:

The deadline for submissions is 8:00am (local time) on March 30, 2018.

Chametz  Selling

מכירת חמץ